تاريخ روز : یکشنبه 26 خرداد 1398

شرکت لیزینگ صنعت و معدن

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم جهت ورود به سامانه امور سهامداران لیزینگ صنعت و معدن از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

نام کاربری: کد بورسی (سه حرف ابتدای نام خانوادگی با نوشتار پارسی و سپس بدون فاصله بخش عددی کد بورسی)

رمز عبور: شماره شناسنامه (سهامداران حقیقی) / شماره ثبت (سهامداران حقوقی)

اطلاعیه های با اهمیت 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی